Dodací podmínky - způsob dodání služby

Stažení filmu je podmíněno platbou předem na účet eshopu.

Způsob dodání: Elektronicky.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) vydala společnost VISTAFILM s.r.o., se sídlem Praha 4, Družstevní 1378/7, PSČ 14000, IČ: 27410617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 110917 v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „poskytovatel“).

VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb spočívajících v umožnění stáhnout audiovizuální dílo ve formátech MP4 nebo DCP (formát pro kino-projekci) do počítače („download“). Tyto služby jsou poskytovány na webových stránkách www.vistashop.cz.

Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP anebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.

II.Podmínky užívání služby poskytovatele, uzavření kupní smlouvy

Poskytovatel nabízí ke stažení pouze audiovizuální díla (dále jen „Tituly“), k jejichž nabídce je oprávněn na základě vlastnictví licence.

Tituly jsou určeny:

ad.1) k osobnímu užití fyzickými osobami (dále jen „Uživatel I.“)

ad.2) k veřejnému užití (školy, církve, kina). (dále jen „Uživatel II.“)

Komerční nebo podnikatelské užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

Nezletilý Uživatel starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel starší 12 let a mladší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel mladší 12 let bere na vědomí, že není oprávněn zapůjčit si Titul nevhodný pro děti do 12 let, nepřístupný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let.

Užívání Titulů není časově omezeno.

Kontakt pro případ technických potíží a reklamací je na webu vistashop.cz.

Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplněním a potvrzením registračního formuláře nebo objednávky na webu www.vistashop.cz.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.

III. Cena a platební podmínky

Stažení vybraných Titulů je zpoplatněno. Cena za pořízení je uvedena u každého Titulu na portálu www.vistashop.cz. Cena za využití služby bude hrazena v rámci platby jednorázového nákupu (podmínky uvedeny níže) nebo po dojednání podmínek pro kino-projekci.

Platba jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány poskytovatele, kde je na výběr varianta platby platební kartou nebo rychlým bankovním převodem.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, telefon +420 228 224 267.

Potvrzením objednávky odpovídající služby (zpoplatněné jednorázovým poplatkem) dává uživatel poskytovateli oprávnění účtovat uživateli poplatek dle aktuálních cen, tak jak jsou uvedeny na portálu www.vistashop.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů uživatele je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  2. Vyplněním registračního formuláře, závazné objednávky, či realizováním telefonické objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti.
  3. Prodávající shromažďuje informace zadané do fakturačních formulářů: jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město, PSČ. V případě potřeby Vás můžeme kontaktovat. Zaznamenáváme rovněž historii nákupů.

V. Změna cen a platebních podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny za poskytované služby. Platí aktuální ceny uvedené na stránkách vistashop.cz.

VI. Odstoupení od smlouvy, reklamace

Vzhledem k tomu, že veškeré tituly nabízené poskytovatelem mají formu digitálního obsahu, není možné od kupní smlouvy s odkazem na § 1838, písm. l zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, odstoupit.

Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou shop@vistafilm.cz

Na stejné adrese může kupující písemně uplatnit i reklamaci – oznámení o zjištěných vadách. V oznámení musí kupující uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Reklamaci uplatňuje kupující v pracovní dny mezi 9-16 hod.

Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 14 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.

Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatele.

Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat, pokud je technický problém na straně Uživatele.

VII. Závěrečná ustanovení

Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti Uživatele podnikané v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, které by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Poskytovatele posuzovány jako porušování těchto Podmínek a Poskytovatel je oprávněn Uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení k přístupu ke službám Poskytovatele dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je Poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.

Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.

Tyto podmínky se řídí platným právním řadem České republiky.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 20.12.2021